Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson liiton rahoittamat JTF-hankkeet

Tutustu Kymenlaakson liiton rahoittamiin JTF-hankkeisiin.


CyberCare Kymi

Toteuttaja: XAMK
Toteutusaika: 1.11.2023 - 31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on kehittää sote-alan toimintaympäristöä ja edistää elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa. Pk-yritysten toiminnan jatkuvuutta tuetaan ja kehitetään uusia palvelukonsepteja. Hankkeessa synnytetään alan yhteistyöverkosto, valmistetaan skenaarioharjoitteita ja valmistellaan toimintakonsepti kyberkriisien hoitolaitosharjoitusympäristölle.

Ideajalostamo Kymenlaakso

Päätoteuttaja: XAMK
Osatoteuttaja: Keksintösäätiö
Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2025

Ideajalostamo Kymenlaakso -hankkeen tavoitteena on innovaatioiden kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen lisääminen ja sitä kautta uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntyminen Kymenlaakson alueelle. Innovaatiotoiminnan kaupallistaminen uudistaa ja edistää Kymenlaakson elinkeinorakenteen monipuolistumista ja vahvistumista.

KEKE - Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka

Päätoteuttaja: Kouvola Innovation Oy
Osatoteuttajat: XAMK, LUT, Eduko, ProAgria Etelä-Suomi
Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.6.2026

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE) -hankkeessa toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Päätavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson elinvoimaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta luomalla elintarvikealalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Samalla halutaan lisätä alan TKI-yhteistyötä ja -osaamista, edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita, tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista avonkehittämistä, nostaa tuotteiden jalostusarvoa sekä edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia.

Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut - GENESIS

Päätoteuttaja: XAMK
Osatoteuttaja: Kouvola Innovation Oy
Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

GENESIS-hankkeessa kehitetään kestävää tulevaisuutta energia-alalle uuden energiatekniikan tutkimusympäristön avulla. Kehitettävillä puhtaan energian tuotantoon, varastointiin, käyttöön ja sektori-integraatioon liittyvillä innovaatioratkaisuilla luodaan uutta liiketoimintaa, investointeja ja työpaikkoja. Hankkeessa rakennetaan kestävän energiajärjestelmän tutkimus- ja pilotointiympäristö.

Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa

Toteuttaja: Kymenlaakson liitto
Toteutusaika: 1.8.2023 - 31.10.2024

Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa
-hankkeessa laaditaan selvitys, jossa laaditaan kolme skenaariota metsien hoito- ja hakkuumenetelmien sekä hakkuiden kokonaismäärän vaikutuksista hiilinieluihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely tai aurinkoenergian tuotanto vaikuttaisi alueen hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi arvioidaan, kuinka metsänhoito- ja hakkuutavat vaikuttavat eri puujakeiden saatavuuteen tulevaisuudessa.

Kivet Kiertoon - Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Toteuttaja: XAMK
Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

Kivet Kiertoon -hankkeella tuetaan elinkeinoelämän tarpeista lähteviä innovatiivisia kokeiluja ja pilotointeja sekä TKI-yhteistyötä. Hanke on vahvasti yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä lisäävä, uutta tietoa tuottava ja vastaa yritysten tarpeisiin niiden liiketoimintakyvykkyyden ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet edistävät koko betonintuotannon arvoketjun toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut - ARVOHIILI

Toteuttaja: XAMK
Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.6.2026

ARVOHIILI -hankkeessa pyritään löytämään korkeamman jalostusasteen ja suuremman lisäarvon esimerkkejä biohiilipohjaisille tuotteille. Tavoitteena on aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä nostamalla osaamistasoa ja yleistä kehityshalukkuutta. Tuloksena löydetään uusia raaka-ainevirtoja biohiilen tuotantoon, nostetaan biohiilen jalostusastetta, löydetään sille uusia käyttösovelluksia ja luodaan markkinaa biohiilituotteille.

Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa

Toteuttaja: XAMK
Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.12.2025

Hanke tukee monipuolisella palvelutarjonnalla kuten koulutuksilla ja kyberharjoituksilla kymenlaaksolaisten yritysten kyber- ja tietoturvavalmiuksia. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan tekoälyn uhat ja mahdollisuudet alueen yrityksille sekä kyberrikollisten tuottamien palveluiden (Crime-As-A-Service) vaikutukset alueen yrityksiin.
Hankkeessa investoidaan uuteen ainutlaatuiseen yritysten kyberkriisien ja häiriötilanteiden
harjoitusympäristöön, jonka avulla voidaan erottautua muista Suomen kybertoimijoista.

Matkailukompassi - Kestävää kasvua Kymenlaaksoon

Päätoteuttaja: Cursor Oy
Osatoteuttaja: Kouvolan kaupunki
Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.8.2025

Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu- ja palvelualan yrityksille sekä monipuolistaa kuntien tarjoamia palveluita ja kehittää uutta ja vastuullista matkailuliiketoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa hiilineutraaliin talouteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista alueen matkailuyrityksissä ja kunnissa, niin että ne pystyvät vastaamaan muuttuvaan kysyntään, monipuolistaa Kymenlaakson aluetaloutta matkailu- ja palvelualan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla, vähentää vihreästä siirtymästä aiheutuvia haittavaikutuksia ja luoda uusia työllistämismahdollisuuksia alueelle sekä kehittää julkisia liikenneyhteyksiä ja kestäviä matkaketjuja matkailukohteisiin.

RuokoLog - Järviruo'on logistiikka ja saatavuus

Toteuttaja: XAMK
Toteutusaika: 1.3.2024–30.6.2026

Hankkeessa kartoitetaan järviruo'on logistiikkaketjuja ja tutkitaan järviruo’on saatavuustietojen kehittämistä erilaisin menetelmin. Hankkeen tuloksena järviruokotoimijoiden verkostoituminen laajenee ja järviruo'on saatavuuteen ja logistiikkaan liittyvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen lisääntyy.

Summanjoen kunnostushanke

Toteuttaja: Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Toteutusaika: 1.6.2023 - 31.5.2026

Summanjoen kunnostushankkeen tarkoitus on käynnistää joen valuma-alueella ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta sen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle turvetuotannon sekä muiden maa- ja metsätalouselinkeinojen vaikutuspiirissä olevilla vesialueilla. Hankkeen tavoitteet ovat alueen hajakuormituksen vähentäminen sekä suurten virtaamavaihtelujen tasaaminen ja siten vedenlaadun parantaminen kokonaisvaltaisen valuma-alueen tarkastelun keinoin. Hankkeessa selvitetään käytöstä poistetuille turvetuotantoalueiden käyttöä, tehdään vesistökuormituksen laskentaa, luontokartoituksia, laajoja ennallistamis- ja kunnostussuunnitelmia Summanjoen valuma-alueella lisäämällä yhteistyötä ja tiedon kulkua alueen maanomistajien ja -käyttäjien sekä vesiensuojelun asiantuntijoiden välillä.

Suoviljelystä uutta liiketoimintaa Kymenlaaksoon (SuoLiike)

Päätoteuttaja: Kouvola Innovation
Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristöopisto (SYKLI)
Toteutusaika: 1.3.2024 - 30.6.2026

Hanke vastaa tarpeeseen tunnistaa ja kehittää turvetuotantoketjulle uusia ansainta- ja liiketoimintamahdollisuuksia turvetoimialan muutoksessa. Hankkeessa tunnistetaan ja testataan potentiaalisia suo- ja kosteikkoviljelyyn sopivia ja liiketoiminnallisesti kiinnostavia kasveja. Tavoitteena on kehittää viljelytekniikoita ja suoviljelyyn pohjautuvaa tuotannollista toimintaa ja tuoteideoita.

Turpeen korvaaminen muilla materiaaleilla hevosen kuivikkeena

Pääoteuttaja: Harjun oppimiskeskus
Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus
Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

Hanke tukee turpeesta luopumisen alueellista oikeudenmukaista siirtymää selvittämällä, testaamalla ja tutkimalla ratkaisua hevosalan haasteeseen löytää uusi ja kestävä turpeen korvaava kuivikeratkaisu. Samalla tuetaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä ympäristöllisten haittavaikutusten korjaamista.

Älykkään sähköverkon ja teollisen energiayhteisön kokeilualusta Kotkan Mussalossa

Päätoteuttaja: LUT
Osatoteuttaja: XAMK
Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

Kymenlaakson turvetuotannon korvaaminen uusiutuvalla energialla vaatisi tuuli- ja aurinkovoiman voimakasta lisärakentamista. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden ja niihin kytkettyjen energiavarastojen merkitys korostuu, koska puolustusvoimat on rajoittanut tuulivoimaloiden rakentamista Itä-Suomessa. Mussalon satama ja sitä ympäröivä teollisuusalue muodostavat ainutlaatuisen ympäristön uusiutuvan energian, energiavarastojen ja älykkään sähköverkon koehankkeille teollisessa mittakaavassa. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että paikallinen uusiutuvan energian tuotanto voidaan tehokkaasti hyödyntää ja sitä voidaan merkittävästi laajentaa sähkövarastoja hyödyntävän älykkään sähköverkon avulla teollisessa energiayhteisössä.

Jaa artikkeli

Päivitetty 20 kesäkuu 2024